Terms

REGULAMIN

INTERNETOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY BILETÓW

 
§ 1
Postanowienia Ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów znajdującego się pod adresem elektronicznym www.letnienapiecie.pl

2. Postawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)

3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:

 • Serwis – internetowy system sprzedaży biletów znajdujący się pod adresem elektronicznym www.letnienapiecie.pl za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Biletów na Imprezy bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;
 • Sprzedawca – Sopocka Odessa Ewa Hronowska z siedzibą w Sopocie (81 – 759) przy ul. Bohaterów Monte Cassino 54, posiadająca nr NIP: 585-133-63-52, REGON: 810475070, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, będąca właścicielem Serwisu.
 • Uczestnik Imprezy - osoba uczestnicząca w Imprezie na podstawie Biletu. Osoba małoletnia, która w dniu Imprezy ma ukończone 16 lat, może uczestniczyć w niej samodzielnie. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia, która w dniu Imprezy nie ma ukończonych 16 lat, pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod pieczą której pozostaje, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej. Osoba małoletnia powyżej 16 roku życia zobowiązana jest do posiadania przy wstępie na Imprezę dokumentu potwierdzającego wiek oraz pisemną zgodę opiekuna prawnego dostępna na stronie Letnie Napięcie. Brak w/w dokumentów jest równoznaczny z odmową wstępu na Imprezę bez opiekuna.
 • Klient –osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem Serwisu dokonuje zakupu Biletów;
 • Konsument –  osoba fizyczna dokonująca zakupu Biletu w Serwisie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Bilet – dokument w formie elektronicznej lub papierowej, uprawniający do wstępu na Imprezę w terminie oraz miejscu określonym przez Sprzedawcę;
 • Impreza – impreza organizowana przez Sprzedawcę (w szczególności koncerty), na którą wstęp mogą mieć osoby posiadające ważny Bilet (Uczestnik Imprezy).
 • Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży Biletu, poprzedzona wyborem rodzaju Biletu, formą płatności oraz odbioru;
 • Umowa – umowa sprzedaży Biletu, która jest zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 • Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;
 • Cena – cena jednostkowa Biletu zamieszczona w opisie Biletu, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy;
 • Koszty dostawy – koszty dostarczenia Biletu, które pokrywa Klient;
 • Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia;
 • Korzystanie z Serwisu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie jak również wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

4. W celu należytego świadczenia Usług, Klient powinien:

 • posiadać komputer lub inne urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. Safari 6, Internet Explorer 10, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet,
 • włączyć obsługę plików cookies,
 • włączyć obsługą języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
 • posiadać system operacyjny (np. iOS, Microsoft Windows XP, 7, Vista lub nowsze).

5. Przez złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i dokonać jego akceptacji.

6. Zawartość strony Serwisu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

 

§ 2
Bilety oraz składanie Zamówień

 

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi składanie Zamówień przez 24 godziny na dobę.

2. Bilety są odpłatne i ich nabycie wiąże się z obowiązkiem zapłaty po stronie Klienta.

3. Przez złożeniem Zamówienia Klient dokonuje wyboru rodzaju Imprezy, rodzaju Biletu, ilości Biletów, sposobu dostawy, sposobu Płatności.

4. Cena za wybrane przez Klienta Bilety widoczna jest podczas składania Zamówienia.

5. Celem realizacji Zamówienia, Klient zobowiązany jest podać Dane umożliwiające kontakt z Klientem, takie jak w szczególności:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

6. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy Biletu w formie papierowej, Klient zobowiązany jest podać dodatkowo adres, na jaki ma zostać dostarczona przesyłka i pokryć Koszty Dostawy .

7. Podanie powyższych Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.

8. Klient potwierdza chęć złożenia Zamówienia Biletu poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę”. Z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Biletu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

9. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca fakt złożenia Zamówienia oraz zawierająca niniejszy Regulamin.

10. Klient otrzymuje zamówiony Bilet, w formie przez siebie wybranej, po dokonaniu Płatności.

11. Nieuiszczenie należności za złożone przez Klienta Zamówienie w terminie 24 h od otrzymania mailowego potwierdzenia powoduje jego anulowanie.

12. W zależności od wyboru Klienta, zakupiony przez niego Bilet może mieć jedną z poniższych form:

 • Dokument papierowy, wydrukowany przez Sprzedawcę i dostarczony Klientowi drogą pocztową,
 • Dokument w wersji elektronicznej – plik PDF przesyłany Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej, który Klient może wydrukować samodzielnie;
 • Dokument w wersji elektronicznej w postaci kodu kreskowego przesyłany Klientowi na jego urządzenie mobilne.

13. Sprzedawca informuje, że z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy Imprezy, na które Klient może zakupić Bilety mogą być odwoływane lub przesuwany może być ich termin.

14. O konieczności odwołania lub przesunięcia terminu Imprezy z jednoczesnym wskazaniem tego terminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu oraz prześle do Klienta stosowny komunikat na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§ 3
Płatności oraz dostawa

1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze.

2. Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:

 • płatność gotówką przy odbiorze Biletu,
 • przelew elektroniczny z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych,
 • płatność kartą z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych.

3. W przypadku wyboru Płatności w trybie, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. b-c powyżej, Klient zostaje automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych.

4. Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5. Koszty Dostawy różnią się w zależności od wybranych przez Klienta parametrów Biletu (forma papierowa, rodzaj dostawcy).

6. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia Fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy ten fakt wskazać przy zakupie, wraz z danymi do jej wystawienia. Sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia Klientowi faktury VAT w przypadku wskazania takiej potrzeby przez Klienta po zakupie Biletu.

7. Bilet dostarczany jest na adres e-mail lub adres korespondencyjny podany podczas składania Zamówienia.

8. Dostawa Biletów w formie papierowej odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę, do określonych przez Sprzedawcę krajów.

9. Podczas odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy dostarczona przesyłka nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy jest ona zgodna z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem wobec kuriera lub pracownika Poczty Polskiej.

10. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności przesyłki lub innych wad Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 4 niniejszego Regulaminu.

11. Klient ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie przenośnych urządzeń elektronicznych, z których korzysta, umożliwiających prawidłowe odczytanie Biletu.

§ 4
Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że Umowa została wykonana niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa, a także w przypadku pozostawania przez Sprzedawcę w zwłoce, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji na adres Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Ewa Hronowska, ul. B. Monte Cassino 54, 81-754 Sopot, NIP: lub adres poczty e-mail: tickets@soundrive.pl, iod@soundrive.pl

2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest podanie przez Klienta danych osobowych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, a także podanie w sposób jasny i przejrzysty przyczyny złożenia reklamacji oraz zakresu działań, których wykonania Klient domaga się od Sprzedawcy.

3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania.

4. W razie niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta z prośbą o jej uzupełnienie.

5. Nieustosunkowanie się przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od jej złożenia jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klienta zostaje powiadomiony na podany adres poczty elektronicznej.

7. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wykonania Umowy, Sprzedawca dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji w całości lub części Klient otrzyma pisemne uzasadnienie.

 

§ 5
Odpowiedzialność i zwrot Biletów

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet jak również jakość usług operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Klient łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Serwisu.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie Biletu pod nieprawidłowy adres lub wysłanie wiadomości z informacjami dot. zamówienia lub odwołanego koncertu na niewłaściwy adres email, jeśli dane zostały błędnie podane przez Klienta.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.

4. Sprzedawca informuje, iż z uwagi na konieczność prowadzenia prac konserwacyjnych i technicznych, niezbędnych dla utrzymania Serwisu, może nastąpić czasowe i krótkotrwałe ograniczenie dostępu do Serwisu. Sprzedawca zobowiązuje się prowadzić prace konserwacyjne w taki sposób, aby były one jak najmniej dolegliwe dla Klientów.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Imprez, ich organizację, w szczególności przesuwanie terminów Imprez i ich odwoływanie.

6. Zakupione Bilety nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem odwołania imprezy. W celu uniknięcia wątpliwości, odwołanie występu wykonawcy na Imprezie, na której nie jest on jedynym wykonawcą lub głównym wykonawcą wieczoru, nie stanowi podstawy do zwrotu Biletu, lecz daje Klientowi możliwość ubiegania się zwrotu części kwoty uiszczonej za Bilet, proporcjonalnie do Ceny Biletu i ilości i charakteru wykonawców (np. support/gwiazda wieczoru).

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo udzielania rabatów i przeprowadzania czasowych promocji na stronie Serwisu, co może mieć wpływ na obniżenie Ceny Biletów na wybrane imprezy. Rabaty oraz promocje obowiązują podczas składania Zamówienia i nie mogą stanowić podstawy roszczeń Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w szczególności Klient nie może domagać się od Sprzedawcy zwrotu różnicy pomiędzy rzeczywistą Ceną uiszczoną przez Klienta a nową Ceną, po której Sprzedawca sprzedaje Bilety na warunkach promocyjnych, jeśli promocja nie obowiązywała w chwili składania przez Klienta Zamówienia.

§ 6
Dane osobowe

1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta opisane są szczegółowo w dokumencie Polityka Prywatności, którego tekst jest dostępny bezpośrednio na stronie Serwisu.

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument zawierającemu umowę sprzedaży poprzez Serwis, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.), w zakresie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, kulturalnymi lub sportowymi, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli termin wydarzenia był wskazany.

2. W pozostałych przypadkach dla Klienta będącego Konsumentem, znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.letnienapiecie.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od momentu opublikowania na stronie Serwisu. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości biletów, przeprowadzania, modyfikacji i wycofywania akcji promocyjnych stronie Serwisu. Zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Biletów oferowanych przez Serwis przed dokonaniem ww. zmian.

5. Wszelkie zamieszczone w Serwisie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli.

6. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).

7. Sprzedawca informuje, że Konsumentowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności Konsument może zwrócić się do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie polubownego zakończenia postępowania w sporze pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.

8. Konsument może także zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji, której zadaniem statutowym jest ochrona Konsumentów (np. Federacja Konsumentów).

9. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.